Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Katowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MPGK Katowice

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłączeń

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowe zostały przed dniem 23 września 2018 r.;
 • treść niewykorzystywana do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawana po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści które są w posiadaniu podmiotu a nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-08
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Katowice

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do menu głównego ALT + 0
 • Przejdź do treści ALT + 1
 • Mapa strony ALT + 2
 • Przejdź do wyszukiwarki ALT + 3
 • Wersja kontrastowa ALT + 4
 • Panel WCAG ALT + 5
 • Jak korzystać z BIP? ALT + 6

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Adam Klaja.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 358 76 57. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Katowice Obroki 140, 40-833 KATOWICE

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

 • W budynku biurowym znajduje się Portiernia oraz punkt Informacyjny dla klientów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • W budynku z pomieszczeniami biurowymi znajdują się schody prowadzące na 1 piętro, dostępne dla interesantów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

 • Do Biura Obsługi Klienta prowadzi wjazd pochyły dostosowany dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 • Na terenie MPGK znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla klientów , miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz miejsca dla rowerów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku MPGK Katowice może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

do góry
e-faktury Reklamacje