Strona główna/Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA DLA KLIENTA

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (ul. Obroki 140, 40-833 Katowice, Regon: 270135328, NIP: 634-012-86-30). 

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 

  • zawarcia umowy bądź wykonania jej zapisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • realizacji obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych, rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • realizacji obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów o gospodarowaniu odpadami oraz o stosowaniu monitoringu wizyjnego na składowiskach odpadów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • realizacji przez Administratora zadań publicznych związanych z gospodarowaniem przekazanymi odpadami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych usług, prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu danych kontaktowych Administratora oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych i rozpatrywania reklamacji w razie takiej konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • kontaktowych w przypadku podania więcej niż jednego sposobu komunikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów oraz prowadzeniem ewentualnych działań reklamacyjnych i windykacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarcia i wykonania umowy.

   Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

Zakres danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane zawarte w publicznie dostępnych rejestrach i źródłach lub podane przez Klienta/Kontrahenta, w tym dane osób uprawnionych do reprezentacji oraz dane pełnomocników oraz dane osób wskazanych do kontaktu. 

W celu weryfikacji tożsamości Administrator może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości - nie będzie on jednak kserowany, skanowany ani fotografowany.

 1. Odbiorcy danych osobowych: 

Dostęp do danych osobowych mają przeszkoleni i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, informatyczne, księgowe, kurierskie lub pocztowe. 

 1. Powód podania danych osobowych: 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a także podejmowania określonych prawem działań po jej zakończeniu. 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy, a także realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych. 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Każdemu klientowi/kontrahentowi przysługuje:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów klientowi/kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 1. Profilowanie: 

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania. 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy: 

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

W razie pytań lub uwag w zakresie przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Cyganem e-mail: , tel. +48 694 429 337 lub listownie na adres Administratora. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przeglądarka internetowa a pliki cookies

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej www.mpgk.com.pl, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu MPGK przez użytkowników.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej MPGK mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

 

Pamiętaj, że na naszej stronie pliki cookies mają za zadanie zapewnić Ci komfort i wygodę jej użytkowania. NIE ZBIERAMY (i nigdy nie będziemy) żadnych danych, które pozwoliłyby Cię zidentyfikować.

Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają Państwo anonimowymi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej.

do góry
e-faktury Reklamacje