Strona główna/Oferta/Cennik zagospodarowania odpadów

Cennik zagospodarowania odpadów

 

Wysokość opłat za usługi zagospodarowania odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK SP. z o.o. w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A

Cennik (obowiązuje od dnia: 15.05.2023)
L.P. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena (PLN/Mg)*
1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 585,00
2. 1912 12 A Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11 (FRAKCJA 0-80) 365,00
3. 19 12 12 B Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (Pre - RDF)** 435,00
4.  20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji (luzem)

450,00 

5. 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 465,00
6. 15 01 01
20 01 01
Papier i tektura 680,00
7. 15 01 07
20 01 02
Szkło 150,00
8. 15 01 02
20 01 39
Tworzywa sztuczne 720,00
9. 15 01 04
20 01 40
Metale 150,00
10. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny ("suche") 680,00
11. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 445,00
12. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe (metale,wersalki,sofy,materace,dywany,drzwi itp.) 745,00
13. 19 12 12 Inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - odpady do składowania 525,17

*Prezentowane ceny są cenami netto.

Do podanych cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 8%

**Wymogi jakościowe Pre - RDF:

 • kaloryczność > 18 MJ/KG
 • wilgotność < 20>
 • chlor < 0,8>
 • siarka < 0,7>
 1. prowadzący instalację zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia odpadów z uwagi na brak wolnych mocy przerobowych instalcji
 2. prowadzący instalację dokonuje aktualizacji cennika co 3 miesiące
 3. upoważnia się Dyrektora Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów do ustalania innych niż wymienionych w cenniku opłat (wyższych) w przypadku:
  • niezgodności rodzaju odpadu z deklaracją dostawcy
  • w przypadku mieszania różnych frakcji odpadów
do góry
e-faktury Reklamacje