Strona główna/Działalność/Inwestycje UE/Budowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów

Budowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów

Przedmiotem zrealizowanego projektu była „Budowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów”, a właściwie jego kluczowej części, która stanowi uzupełnienie istniejącej i pracującej od kilkunastu już lat kompostowni. W ten sposób powstał kompleksowy zakład obejmujący m.in.: mechaniczny rozdział odpadów na poszczególne frakcje, biologiczne przetwarzanie, nowoczesną segregację i odzysk surowców opakowaniowych jak również przetworzenie pozostałych odpadów na paliwo alternatywne.

Zakres projektu objął prace przygotowawcze, prace projektowe i roboty budowlane dotyczące dwóch hal oraz zakup linii technologicznej w postaci maszyn i urządzeń wraz z ich montażem. Znaczącą część inwestycji stanowią wydatki związane z modernizacją i dopasowaniem do obecnych wymogów prawnych istniejącej infrastruktury.

Wartość inwestycji wynosi ok. 37 mln złotych netto z czego wkład własny MPGK wynosi 14 mln zł. Zakład zlokalizowany jest na terenie Wydziału Utylizacji Odpadów MPGK Katowice, przy istniejącej kompostowni w Katowicach przy ulicy Milowickiej 7A.

Celem działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie dla w/w inwestycji, jest ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku. Celem bezpośrednim przedmiotowego projektu jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, przy równoczesnym zapewnieniu wypełnienia kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, oraz osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i przygotowania do recyklingu materiałów opakowaniowych w postaci m.in. makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali. Cel ten zostaje osiągnięty za pośrednictwem:

  • wydzielenia z odpadów zmieszanych frakcji organicznej celem poddania jej procesowi biostabilizacji w już działających biostabilizatorach DANO
  • wydzielenia z odpadów zmieszanych surowców wtórnych nadających się do recyklingu i odzysku
  • wydzielenia z odpadów zmieszanych frakcji wysokoenergetycznej celem obniżenia wartości spalania pozostałego do składowania balastu
  • wykorzystania wydzielonej frakcji wysokoenergetycznej do produkcji paliwa alternatywnego RDF, poddawanego procesowi unieszkodliwienia z odzyskiem energii
  • wykorzystania do produkcji paliwa alternatywnego odpadów poprodukcyjnych, jak również obecnie deponowanych na składowiskach odpadów wielkogabarytowych
  • wykorzystania do produkcji paliwa alternatywnego części odpadów positowych po procesie biostabilizacji.

Dzięki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i tym samym rozbudowie istniejącej kompostowni, która obecnie przyjmuje ok. 70.000 Mg odpadów rocznie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. będzie w stanie przyjąć i w sposób nowoczesny zagospodarować cały strumień odpadów pochodzący z terenu miasta Katowice i tym samym stało się regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych zapisaną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

do góry
e-faktury Reklamacje