Strona główna/Działalność/Inwestycje WFOŚiGW/Budowa 3-ciej kwatery składowiska odpadów komunalnych (..)

Budowa 3-ciej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach

Przedmiotem zrealizowanego projektu była „Budowa 3-ciej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach”.

Potrzeba budowy wynikała z faktu, iż 1-wsza kwatera została wypełniona, zamknięta i zrekultywowana, natomiast 2-ga kwatera obecnie eksploatowana jest już prawie w całości wypełniona. Tym samym budowa 3-ciej kwatery pozwala na prowadzenie dalszej działalności związanej z unieszkodliwianie odpadów w sposób bezpieczny oraz zgodny z wymogami ochrony środowiska. Składowisko stanowi instalację regionalną dla Regionu II (uchwała Nr V/11/10/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” z późn. zm.)

Okres realizacji zadania: od 16.12.2011 r. do 31.03.2015 r.
Rzeczywisty okres realizacji zadania: od 23.05.2014 r. do 18.12.2014 r.
Koszt realizacji zadania: 3.992.289,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach 2.954.250,00 zł.

Charakterystyka techniczna 3-ciej kwatery składowiska odpadów:

  • powierzchnia 4,4 ha,
  • pojemność 375 050 m3,
  • docelowa rzędna składowania 259,5 m n.p.m.

Zakres zadania objął wprowadzenie zmian do pierwotnych założeń budowlanych tj. rezygnacji z budowy na terenie kwatery 3-ciej i 4-tej przeciwwału ziemnego i tym samym budowa na tym terenie zamiast dwóch, jednej kwatery, która przyjęła nazwę „kwatera 3”. Główne prace budowlane obejmowały m.in.:

  • przygotowanie dna 3-ciej kwatery – korekta ukształtowania dna i skarp wykopów, wyrównanie ubytków erozyjnych,
  • uszczelnienie dna i skarp kwatery,
  • wykonanie drenażu podfoliowego, międzyfoliowego oraz odcieków,
  • odprowadzenie wód drenażowych i odcieków,
  • wykonanie drogi dojazdowej na dno kwatery.

Budowa 3-ciej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach

do góry
e-faktury Otwarcie GPZO przy ul. Bankowej 10 i Zaopusta 70