Zadanie nr 1:

„Budowa punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z powierzchnią magazynową w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A”

Zadanie polega na budowie punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z powierzchnia magazynową na terenie ZOiUO w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a, który będzie stanowił uzupełnienie istniejących w Zakładzie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów i produkcji paliwa alternatywnego poprzez umożliwienie całorocznego demontowania w hali namiotowej odpadów gabarytowych i usuwanie z nich elementów niepożądanych w procesie produkcji paliwa alternatywnego (np. okucia metalowe, zawiasy, sprężyny, szyby). W ramach zadania zostaną również wykonane powierzchnie magazynowe (dwa rzędy boksów) na odpady wielkogabarytowe oraz surowce (w tym również surowce wysortowane na istniejącej instalacji – sortowni).

  • Okres realizacji: czerwiec 2017r. – grudzień 2017r.
  • Wartość projektu: 1 997 000,00 PLN
  • Środki WFOŚiGW w Katowicach: 499 250,00 PLN

 

do góry
e-faktury Reklamacje