Strona główna/Działalność/Inwestycje WFOŚiGW/Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w (..)

Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a - Etap I

Etap 1: Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych

Przedmiotem realizowanego projektu jest „Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A. Etap 1: Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych”.

Celem inwestycji jest dostosowanie gospodarki odpadami na terenie miasta Katowice do wymogów prawa polskiego i unijnego a także zintensyfikowanie efektywności procesu biologicznego przetwarzania odpadów. Realizacja Projektu poprzez rozwiązanie problemów zagospodarowania odpadów komunalnych przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie jego oddziaływania. Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przyczyni się do redukcji odpadów deponowanych na składowiskach.

Okres realizacji zadania: od 30.11.2015 r. do 30.03.2017 r.
Koszt realizacji zadania: 39.213.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach 22.350.000,00 zł.

Wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów: 60 000 Mg/rok, w tym 50 000 Mg/rok odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz ok. 10 000 Mg/rok selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

W ramach zadania wybudowana zostanie instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych z możliwością modyfikacji procesu stabilizacji do procesu biologicznego suszenia tej frakcji (w tym także suszenia paliwa alternatywnego RDF). W ramach przedsięwzięcia dostarczone będą niezbędne maszyny i urządzenia technologiczne. Ponadto wybudowany zostanie magazyn paliwa alternatywnego RDF o pow. ok. 1000 m2.

Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a - Etap I

do góry
e-faktury Reklamacje