Zadanie nr 2:

„Zakup specjalistycznego pojazdu wraz z systemem HDS do opróżniana pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, w tym pojemników półpodziemnych z terenu miasta Katowice”Śmieciarka

W ramach projektu przewidziana jest dostawa nowego pojazdu specjalistycznego do opróżniania pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów i ich przewozu na linię do doczyszczania surowców wtórnych zlokalizowaną w ZOiUO przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach.

Nowoczesny pojazd trzyosiowy, spełniający najwyższą ekologiczną normę emisji spalin EURO 6, o pojemności zabudowy – 18 m3, dopuszczalnej masie całkowitej – 26.000 kg i wyposażony w żuraw samochodowy (system HDS) przystosowany będzie m.in. do:

  • opróżniania pojemników na odpady selektywnie zbierane, tj.: pojemników pólpodziemnych o pojemności 3,0 m3 oraz 5,0 m3 (systematycznie zastępujących pojemniki naziemne starego typu, o mniejszej pojemności),
  • opróżniania pojemników typu „dzwon/iglo” o pojemności 2,5 m3.

Aktualnie zainstalowano na terenie Miasta Katowicach ponad 50 nowoczesnych pojemników półpodziemnych, przeznaczonych głównie na surowce wtórne. Do końca 2017 roku MPGK Sp. z o.o. zainstaluje kolejnych 75 pojemników tego typu.

Nowy pojazd specjalistyczny zastąpi użytkowany przez Spółkę i wyeksploatowany 12 letni pojazd (roku produkcji 2005), który zostanie wycofany z użytkowania.

  • Okres realizacji: maj 2017r. – wrzesień 2017r.
  • Wartość projektu: 771 000,00 PLN
  • Środki WFOŚiGW w Katowicach: 682 450,00 PLN
do góry
e-faktury Reklamacje