Strona główna/Działalność/Inwestycje WFOŚiGW/Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w (..)

Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a - Etap II

Etap 2: Rozbudowa części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego.

Przedmiotem realizowanego projektu jest „Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A. Etap 2: Rozbudowa części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego”.

22 marca 2016 roku Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach udzieliła promesy dofinansowania w kwocie do 18,75 mln zł .

Realizacja zadania pozwoli na wzrost wydajności części mechanicznej instalacji oraz na odzysk frakcji wysokokalorycznej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Warunkiem podjęcia przez organ Funduszu ostatecznej uchwały o udzieleniu dofinansowania będzie dostarczenie przez Inwestora decyzji pozwolenie na budowę oraz ujęcie zadania w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Okres realizacji zadania: od 12.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
Wydajność instalacji 50 000 Mg/rok na jedną zmianę

W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane wraz z dostawą maszyn i urządzeń. Zainstalowana będzie instalacja do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych wraz z produkcją paliwa alternatywnego. Przeprowadzony będzie rozruch technologicznych. Uzyskane zostaną stosowne pozwolenia/decyzje.

Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a - Etap II

do góry
e-faktury Otwarcie GPZO przy ul. Bankowej 10 i Zaopusta 70